Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Provincie

De provincies formuleren cultuurhistorisch beleid. Zo stelt de provincie de provinciale structuurvisie vast. Deze structuurvisie beschrijft de ruimtelijke visie van een provincie en geeft ruimtelijke ontwikkelingen globaal weer. Veel provincies hebben hun visie over erfgoed verwoord in een erfgoednota. Daarnaast beschikken alle provincies over cultuurhistorische waardenkaarten.
Een steunpunt cultureel erfgoed is een per provincie georganiseerd onafhankelijk instituut voor cultureel erfgoed in de ruimtelijke omgeving. Een steunpunt biedt gemeenten hulp bij het formuleren en uitvoeren van cultuurhistorisch beleid.
De Handreiking erfgoed en ruimte geeft een overzicht van alle provinciale steunpunten. Veel provincies beschikken over een provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit. Dit zijn meestal professionals afkomstig uit de landschapsarchitectuur die onafhankelijk advies geven over ruimtelijke projecten. U kunt de provincie benaderen voor de advies en informatie. Daarbij kunt u gebruik maken van de cultuurhistorische waardenkaarten, het steunpunt of de adviseur ruimtelijke kwaliteit.

Op het terrein van archeologie is op basis van de Monumentenwet 1988 de rol van de provincies beperkt. De provincies zijn aangewezen als depothouder en kunnen, als zij dat willen, provinciale attentiegebieden aanwijzen. Daarmee kunnen zij bevorderen dat gemeenten snel hun bestemmingsplan ‘archeologieproof’ maken. Daarnaast is de provincie vergunningverlener voor ontgrondingen en formuleert de voorwaarden wanneer en hoe bij ontgrondingen rekening gehouden dient te worden met archeologische (verwachtings) waarden.

Klik hier voor meer informatie.