Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Hoe u om moet gaan met monumenten

Het stapsgewijs uitvoeren van een inventarisatie van monumenten geeft inzicht in de monumentale waarden in een gebied. Vervolgens kan dit gecombineerd worden met de aard en het doel van het project dat uitgevoerd moet worden. De volgende stappen geven weer hoe om te gaan met monumenten in een projectplan, deze spelen zich geheel af in de initiatief- en definitiefase van uw project:

  • Inventarisatie
  • Analyse
  • Risico- en kansenanalyse
  • Afstemmen

Hieronder worden deze stappen kort toegelicht.

Stap 1 Inventariseren

Onderzoek en beschrijf de ontstaans- en gebruiksgeschiedenis
Om cultuurhistorische aspecten volwaardig mee te kunnen wegen bij besluiten tot bouwkundige of planologische ingrepen, moet er eerst specialistisch onderzoek naar zijn gedaan. Er zijn drie categorieën van bouwhistorisch onderzoek. De meest ‘lichte’ variant is de bouwhistorische inventarisatie. De bouwhistoricus onderzoekt dan het gebouw of gebied aan de hand van geconstateerde of vermoedelijke monumentwaarden. Bij een bouwhistorische opname onderzoekt de bouwhistoricus de bouw- en gebruiksgeschiedenis van een object (de gebouwde structuur) en brengt hij de elementen uit verschillende bouwfasen in kaart. Bij een bouwhistorische ontleding levert de bouwhistoricus een gedetailleerde documentatie van een bouwwerk of object.

Klik hier voor meer informatie.

Stap 2 Analyseren

Stel vast waar welke waarden liggen
Na de inventarisatie is het van belang voor elk van de waarden vast te stellen hoe bijzonder deze zijn en welke rol zij kunnen spelen in het te ontwikkelen project. Buiten de verplichting om zorg te dragen voor het monument, is het tevens interessant om te kijken naar de mogelijkheden die monumenten bieden ten aanzien van de profilering van de waterbeheerder.

Het resultaat van stap 2 is een kaart met daarop de aanwezige waarden en een onderbouwd overzicht van de prioriteiten die daaraan zijn toegekend.

Stap 3 Risico- en kansenanalyse

Beschrijf voor- en nadelen van verschillende varianten
Combineer de kennis over de monumentale waarden met de geplande ingrepen en de omvang van het project en de beleidseisen van het bevoegde gezag. Stel hierbij eventueel verschillende varianten op; bereken hiervoor de kosten van onderzoek en de opleverende waarde in het project. 

Stap 4 Afstemmen

Maak een overzicht van de gekozen projecten, scenario’s, locaties van ingrepen, budgetten, evaluatie en monitoring. Maak daarbij inzichtelijk waarom er voor bepaalde oplossingen, projecten of scenario’s is gekozen. Draag zorg voor een goede afstemming en implementatie in uw projectorganisatie, wijs taken en verantwoordelijkheden toe en zorg voor een optimale samenwerking.