Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Twan van Dijck - Peel en Maasvallei - Beekherstel Tungelroyse beek

In 1999 startte Waterschap Peel en Maasvallei met één van de grootste beekhersteloperaties van Nederland; de sanering en herinrichting van de Tungelroysebeek. Over een totale lengte van 30 kilometer werd in 12 jaar gefaseerd gewerkt aan het terugbrengen van oorspronkelijke meanders, verwijderen van verontreinigde grond, aanpassen van het waterpeil, terugdringen van riooloverstorten, verbetering van de leefbaarheid en recreatieve mogelijkheden, verbeteren van de landbouwstructuur en realisering van de ecologische hoofdstructuur. De Tungelroysebeek is nu weer een prachtig slingerende beek en een leefgebied voor tal van planten en dieren.

De hermeandering is grotendeels gebaseerd op tracékaarten uit 1840, op deze manier heeft de herinrichting van het gebied rekening gehouden met cultuurlandschappen. Ook is er langs het tracé een oude Romeinse brug ontdekt en een gereconstueerd en is de laatmiddeleeuwse Ellerschans, een verdedigingswerk, hersteld en voor het publiek openbaar gemaakt.

Voor meer informatie is er een film beschikbaar.