Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

F1. Waarmee dient u rekening te houden qua kosten?

De kosten van archeologisch onderzoek kunnen sterk variĆ«ren. De aard en omvang van de vindplaatsen is daarvoor bepalend zoals bijvoorbeeld de diepteligging van de archeologische resten en de vereiste onderzoeksmethode. Vooral opgravingen onder water en opgravingen van stadskern-, scheeps-, en steentijdvindplaatsen zijn arbeidsintensief en dus relatief duur. De kosten van vooronderzoek zijn vaak relatief laag. Wanneer het vooronderzoek in een vroeg genoeg stadium van de planvorming wordt uitgevoerd, behoort het vaak tot de mogelijkheden archeologische resten buiten de geplande ontwikkeling te houden en daarmee de hogere opgravingskosten te voorkomen. Onder de kosten van een onderzoek vallen ook de kosten van de uitwerking, de rapportage en de conservering.  Het is aan de gemeente om deze kaders op basis van een archeologische verwachting vast te stellen binnen het bestemmingsplan. Per gemeente kunnen deze kaders dus verschillen. Ook provincies stellen eigen eisen, net zoals het Rijk. Hierom is het ook lastig een eenduidige indicatie van onderzoekskosten te geven.

 Indien u opdrachtgever bent, is het Programma van Eisen en de contractvorming op basis daarvan een middel om zicht en daarmee grip te krijgen op de kosten. Archeologische onderzoeksopdrachten worden (mede) verstrekt op basis van het PvE. Het PvE wordt opgesteld door een senior archeoloog. Het is dan ook erg belangrijk dat in het PvE voor een inventariserend veldonderzoek of een opgraving gefundeerd wordt ingegaan op de te verwachten archeologische perioden en omvang van het onderzoek. Hiermee kan het PvE borgen dat bijvoorbeeld ook het aspect conserveren van materialen en specialistisch onderzoek in voldoende mate worden uitgevoerd.

 In een PvE voor een opgraving, dat conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) is opgesteld, staan daarom van de belangrijkste posten de te verwachten aantallen en hoeveelheden (bijv. de oppervlakte in vierkant meter, het aantal opgravingsvlakken, de aantallen vondsten en monsters per categorie, de dateringen en specialistisch onderzoek. Hiervoor gebruikt de opsteller van het PvE PS05, lijst te verwachten aantallen. Deze lijst is vergelijkbaar met een inschrijfstaat.

 Indien u opdrachtgever bent, kunt u expliciet vragen naar een KNA conform PvE met gebruikmaking van  PS05 of vragen om een inschrijfstaat.