Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Hoe u om moet gaan met cultuurlandschappen

Het stapsgewijs uitvoeren van een inventarisatie van cultuurlandschappen geeft inzicht in de cultuurlandschappelijke waarden in een gebied. Vervolgens kan dit gecombineerd worden met de aard en het doel van het project dat uitgevoerd moet worden. De volgende stappen spelen zich geheel af in de initiatief- en definitiefase van uw project:

  • Inventarisatie
  • Analyse
  • Risico- en kansenanalyse
  • Afstemmen

Stap 1 Inventariseren

Beschikbare informatiebronnen (zowel historisch-geografisch, historisch, geologisch, geomorfologisch, bodemkundig als ecologisch) leiden tot een gebiedsspecifieke beoordeling van de geomorfologische en bodemkundige gaafheid van een onderzoeksgebied. Aan de hand hiervan wordt vastgesteld of de voorgenomen plannen mogelijk schade toebrengen aan het geheel van aardkundige waarden. Bijvoorbeeld een tabel waarin aardkundige waarden en cultuurhistorische waarden worden afgezet tegen modern landgebruik.

Aardkundig ontstaancultuurhistoriemodern landgebruik
Beekdallandschapweidelandschapintensieve landbouw
Dekzandlandschapessenlandschapintensieve landbouw
Dekzandlandschapkampenlandschapintensieve landbouw
Dekzandlandschapheidelandschapbos
Dekzandlandschapheidelandschapheide

Het resultaat van stap 1 is een rapport waarin het onderzoeksgebied is beschreven op het gebied van aardkundige waarden.

Stap 2 Analyseren

Stel vast waar welke waarden liggen
Na de inventarisatie is het van belang voor elk van de waarden vast te stellen hoe bijzonder deze zijn en welke rol zij kunnen spelen in het te ontwikkelen project. Buiten de verplichting om zorg te dragen voor het erfgoed, is het tevens interessant om te kijken naar de mogelijkheden die watererfgoed biedt ten aanzien van de profilering van de waterbeheerder.

Stap 3 Risico- en kansenanalyse

Beschrijf voor- en nadelen van verschillende varianten
Combineer de kennis over de aardkundige waarden met de geplande ingrepen en de omvang van het project en de beleidseisen van het bevoegde gezag. Stel hierbij eventueel verschillende varianten op; bereken hiervoor de kosten van onderzoek en de opleverende waarde in het project. 

Stap 4 Afstemmen

Maak een overzicht van de gekozen projecten, scenario’s, locaties van ingrepen, budgetten, evaluatie en monitoring. Maak daarbij inzichtelijk waarom er voor bepaalde oplossingen, projecten of scenario’s is gekozen. Draag zorg voor een goede afstemming en implementatie in uw projectorganisatie, wijs taken en verantwoordelijkheden toe en zorg voor een optimale samenwerking.