Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Zorgplicht

In sommige gevallen hoeft de waterbeheerder geen vergunning aan te vragen bij de gemeente voor het uitvoeren van werkzaamheden. Ook geldt er in bepaalde gevallen geen MER-plicht. Dit betreft zaken als regulier beheer en onderhoud, het vaststellen van peilbesluiten, het opstellen van gebiedsvisies en waterbeheerplannen. Voor de aanleg van natuurlijkvriendelijke oevers is vaak wel een omgevingsvergunning nodig. Het gaat hier om zones die opgenomen zijn in het bestemmingsplan als dubbelbestemming. Aan de vergunning kunnen voorwaarden verbonden worden ten aanzien van de omgang met archeologie.