Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Baggeren

Waterbeheerders baggeren watergangen om twee redenen: enerzijds wordt er gebaggerd om het overtollige slib te verwijderen om het doorstroomprofiel weer te realiseren, het zogenaamde onderhoudsbaggeren. Anderzijds wordt er gebaggerd om waterbodemvervuiling te saneren, saneringsbaggeren.