Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Rijksoverheid

De rijksoverheid heeft een aantal wetten en regelgeving met betrekking tot archeologie, deze zijn te vinden onder wettelijk kader.

Het rijk fungeert ook als vergunningverlener van water- of ontgrondingsvergunningen. Hierin kunnen eveneens voorwaarden gesteld word ten aanzien van archeologie. Daarnaast heeft De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een adviserende taak naar het bevoegd gezag (gemeente, provincie of Rijkspartners) ten aanzien van archeologie.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft met Rijkswaterstaat een convenant afgesloten. Daarin is vastgelegd dat bij rijksprojecten de RCE als adviseur kan optreden en -samen met het bevoegd gezag- het selectiebesluit kan nemen. Het convenant is te downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Klik hier voor meer informatie