Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Peilbeheer en peilbesluiten

Bij het opstellen van peilbesluiten is het van belang om te weten in of een peilbesluit invloed heeft op de archeologische waarden.  Peilbesluiten zijn van invloed op deze resten wanneer het (grond)waterpeil verlaagd en het bodemmilieu hierdoor veranderd wordt: de organische resten zullen aangetast raken en verdwijnen. Anderzijds kunnen waardevolle archeologische resten beter beschermd worden wanneer besloten wordt tot een (lokale) peilverhoging.

Informatie over de aanwezigheid van archeologische waarden is te vinden in de verwachtingskaarten van gemeenten en provincies. Vaak beperken verwachtingskaarten zich tot de kans op het aantreffen van archeologische resten op het land en niet onder water. Als er niet voldoende gegevens beschikbaar zijn, kan het zinvol zijn om een verwachtingskaart op te stellen voor het projectgebied.