Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Eenduidigheid in geval van meerdere bevoegde gezagen

Het werkgebied van waterbeheerders strekt zich bijna altijd uit over meerdere gemeenten. Dit kan inhouden dat voor een ingreep die zich in meerdere gemeenten bevindt, zoals het herstel van een beek of het verbeteren van kades, verschillende cultuurhistorische eisen gesteld worden per segment van het traject. Opstellen van eigen beleid kan de veelheid aan archeologische eisen inzichtelijk maken en de effectiviteit en efficiency van de uit te voeren werken vergroten. Beheer- en onderhoudsaspecten welke voor rekening komen van de waterbeheerder kunnen worden geƫxpliciteerd in een beleidsnotitie. Als een dergelijke notitie wordt opgesteld is het aan te bevelen deze af te stemmen met gemeenten in het beheergebied, zodat alle partijen er kennis van kunnen nemen. Belangrijke notitie is dat de waterschappen geen bevoegd gezag zijn.