Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Beleid als afweging bij watertoets

Door de invoering van de watertoets zijn initiatiefnemers van ruimtelijke plannen verplicht om bij de besluitvorming het advies van de waterbeheerder te betrekken. Daarnaast bewaakt het waterschap de volledige vaststellingsprocedure van ruimtelijke plannen voor het aspect water. Water is hiermee een mede-ordenend principe in de ruimtelijke planvorming geworden en wordt niet meer louter als technisch te beheersen conditie gezien. Bij deze omslag naar gebiedsgerichte processen komen cultuurhistorie waarden ook aan bod.