Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

Wat zijn de te ondernemen stappen?

Bij saneringsbaggeren is archeologisch onderzoek verplicht, de waterbodem wordt immers verstoord. Onderhoudsbaggeren is hiervan in de meeste gevallen vrijgesteld. Het is belangrijk om bij de voorbereiding en de uitvoering van alle soorten baggerwerkzaamheden rekening te houden met archeologische vondsten. Wat houdt archeologisch onderzoek bij baggeren in en waar moet u rekening mee houden? Meer informatie over archeologisch onderzoek vindt u hier.

Het combineren van baggerwerkzaamheden met andere activiteiten kan kostenbesparend werken en overlast tijdens een project verminderen. Gedacht kan worden aan het verwijderen van obstakels, het opsporen van explosieven, natuurontwikkeling zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en aan het opsporen en veiligstellen van het erfgoed onder water. In veel gevallen zal de archeologie een onderdeel vormen van het totale project. Vooronderzoek dat plaatsvindt om obstakels en explosieven op te sporen, kan veelal ook benut worden voor het opsporen van archeologische resten (denk aan de inzet van sonar of multibeam). SIKB heeft een Handreiking Samenloop archeologie en explosievenopsporing opgesteld.

Praktische tips
Hoewel onderhoudsbaggeren in de meeste gevallen is vrijgesteld van archeologisch onderzoek blijft altijd de zorgplicht voor het cultureel erfgoed. De invulling van de (zorg-)verplichtingen van de baggeraar en zijn opdrachtgever begint met het laten opstellen van een archeologisch bureauonderzoek voor het gebied en mondt uit in een goed onderbouwd advies over eventuele vervolgstappen. Dergelijk vervolgonderzoek kan bestaan uit een inventariserend veldonderzoek. Dit kan zowel vanaf het wateroppervlak  als onder water plaatsvinden. In richtlijn voor archeologisch onderzoek (de KNA Waterbodems) staan de eisen aan zo’n onderzoek beschreven.