Handreiking Waterbeheer en Cultuurhistorie

F2. Hoe krijgt u de kosten zo inzichtelijk mogelijk?

Voor grotere projecten is het aan te bevelen een risico-analyse naar het aspect archeologie op te laten stellen. Hierin wordt een indicatie gegeven op basis waarvan een besluit kan worden genomen ten aanzien van de factor archeologie bij een ingreep, inrichtingsplan of locatiekeuze. Een risicoanalyse is gebaseerd op een vergelijking van de omvang van de ruimtelijke ingreep die de bodemverstoring veroorzaakt, met de resterende archeologische waarden na iedere stap in het AMZ-proces. Uiteindelijk leidt dit tot inzicht in de scope van de archeologie (of ruimer cultuurhistorie) ten opzichte van de totale planontwikkeling en kunnen kosten goed worden begroot in het project.

Daarnaast wordt voor het aanbesteden van een archeologisch onderzoek op landbodems wordt bij proefsleuvenonderzoek en bij opgravingen dikwijls gebruik gemaakt van een inschrijfstaat. Deze inschrijfstaat bevat alle werkzaamheden (in posten), de hoeveelheden en of deze al dan niet te verrekenen zijn. Het opstellen van een inschrijfstaat en directieraming  is altijd maatwerk en vereist veel archeologische deskundigheid. Het gebruik van een inschrijfstaat heeft voor opdrachtgevers van archeologisch onderzoek heel veel voordelen. U ontvangt altijd complete én vergelijkbare offertes die zowel de voorbereiding, het veldwerk en de uitwerking tot aan deponering omvatten.